A) nfs telepítése clusteren belülre, valamelyik node-ra:
NFS függőségek és a microk8s addon telepítése:

apt install -y nfs-common

mikrok8s enable community
mikrok8s enable nfs -n as201 ###----------------------> az as201 lesz az NFS szerver
# az engedélyezés után létrejön az alábbi storage class:

kubectl get storageclass

NAME  PROVISIONER              RECLAIMPOLICY  VOLUMEBINDINGMODE  
nfs  cluster.local/nfs-server-provisioner  Delete     Immediate      true       

3 Gi persistent volume claim létrehozása:

nfs_pvc_3.yaml

kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
 name: test-dynamic-volume-claim
spec:
 storageClassName: "nfs"
 accessModes:
  - ReadWriteMany
 resources:
  requests:
   storage: 3Gi
kubernetes apply -f nfs_pvc_3.yaml

root@asa201:/# kubectl get pvc -A

NAMESPACE        NAME              STATUS  VOLUME                   CAPACITY  ACCESS MODES  STORAGECLASS  AGE
nfs-server-provisioner  data-nfs-server-provisioner-0  Bound  data-nfs-server-provisioner-0       1Gi    RWO              116m

És már lehet is használni a podokhoz.

———————————————————————————————————————————————————————————-

B) nfs telepítése clusteren kívülre:

Persistent storage önálló, külső vm-en futó NFS szerverrel:

Ehhez létre kell hozni egy NFS szervert egy új vm-en . Nálam ez az as204 . A proxmox-ban installáltam egy ubuntu 22.04 LTS szervert és beállítottam az NFS megosztást, az alábbi leírás segítségével:
https://microk8s.io/docs/nfs
Az NFS szerver IP címe 192.168.1.204 , és ez is a proxmox vmbr1 bridge-ébe csatlakozik, a meglévő három cluster node mellé. Az openebs-sel esetén, ha leáll egy node-ja, nincs adatvesztés, az openebs maradék két nodján ott vannak az adatok. Ennél a storage megoldásnál a magas rendelkezésre állást viszont nekünk kell biztosítani. Természetesen HA nélkül is lehet használni a clustert.

Ez most csak egy VM, nincs magas rendelkezésre állás, ha leáll, megszűnik a persistent storage, a podok is leállhatnak. Az NFS megosztást lehet ReadWriteMany/ReadWriteOnce módban használni, több pod is osztozhat ugyanazon a megosztáson, ellentétben a csak ReadWriteOnce tárolókkal.

sudo apt-get install nfs-kernel-server

#nfs megosztáshoz
sudo mkdir -p /srv/nfs
sudo chown nobody:nogroup /srv/nfs
sudo chmod 0777 /srv/nfs

#exports fájl szerkesztése
# nfs szerver ip-je 192.168.1.204

sudo mv /etc/exports /etc/exports.bak
echo '/srv/nfs 192.168.1.204/24(rw,sync,no_subtree_check)' | sudo tee /etc/exports


# újraindítás
sudo systemctl restart nfs-kernel-server

Nfs cluster storage interfész telepítése a microk8s clusterünkben:

A telepítéshez be kell lépni a clusterba és telepíteni a csi-t:

root@asa201: microk8s enable helm3
root@asa201: microk8s helm3 repo add csi-driver-nfs https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-csi/csi-driver-nfs/master/charts
root@asa201: microk8s helm3 repo update

root@asa201: microk8s helm3 install csi-driver-nfs csi-driver-nfs/csi-driver-nfs \
  --namespace kube-system \
  --set kubeletDir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/kubelet

root@asa201:/var/snap/microk8s/current/certs# kubectl --namespace=kube-system get pods --selector="app.kubernetes.io/instance=csi-driver-nfs" --watch

NAME                READY  STATUS       RESTARTS  AGE
csi-nfs-node-dlr42         0/3   ContainerCreating  0     19s
csi-nfs-controller-f9bd9cfc-m9mts  0/3   ContainerCreating  0     19s
csi-nfs-node-zt6bd         3/3   Running       0     19s
csi-nfs-node-h4mph         3/3   Running       0     19s
csi-nfs-controller-f9bd9cfc-m9mts  3/3   Running       0     20s
csi-nfs-node-dlr42         3/3   Running       0     20s

microk8s kubectl wait pod --selector app.kubernetes.io/name=csi-driver-nfs --for condition=ready --namespace kube-system

root@asa201:/var/snap/microk8s/current/certs# microk8s kubectl wait pod --selector app.kubernetes.io/name=csi-driver-nfs --for condition=ready --namespace kube-system
pod/csi-nfs-node-zt6bd condition met
pod/csi-nfs-node-h4mph condition met
pod/csi-nfs-controller-f9bd9cfc-m9mts condition met
pod/csi-nfs-node-dlr42 condition met


root@asa201:/var/snap/microk8s/current/certs# microk8s kubectl get csidrivers
NAME       ATTACHREQUIRED  PODINFOONMOUNT  STORAGECAPACITY  TOKENREQUESTS  REQUIRESREPUBLISH  MODES    AGE
nfs.csi.k8s.io  false      false      false       <unset>     false        Persistent  2m58s

#root@asa201:/var/snap/microk8s/current/certs# microk8s kubectl get cs
#Warning: v1 ComponentStatus is deprecated in v1.19+
#NAME         STATUS  MESSAGE  ERROR
#controller-manager  Healthy  ok
#scheduler      Healthy  ok

nfs1.yaml

apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
 name: nfs-csi
provisioner: nfs.csi.k8s.io
parameters:
 server: 192.168.1.204
 share: /srv/nfs
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
mountOptions:
 - hard
 - nfsvers=4.1

nfs2.yaml

apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
 name: my-pvc
spec:
 storageClassName: nfs-csi
 accessModes: [ReadWriteMany]
 resources:
  requests:
   storage: 10Gi

Inditsuk el a podokat:

kubectl apply -f nfs1.yaml
kubectl apply -f nfs2.yaml
root@asa201:/home/vastag/k8s/nfs/nfs# k get sc
NAME   PROVISIONER   RECLAIMPOLICY  VOLUMEBINDINGMODE  ALLOWVOLUMEEXPANSION  AGE
nfs-csi  nfs.csi.k8s.io  Delete     Immediate      false         7m30s


root@asa201:/home/vastag/k8s/nfs/nfs# k get pv
NAME                    CAPACITY  ACCESS MODES  RECLAIM POLICY  STATUS  CLAIM      STORAGECLASS  REASON  AGE
pvc-8b8a1b82-0c0a-412c-a2d6-9592152d6b67  10Gi    RWX      Delete      Bound  default/my-pvc  nfs-csi         3m42s
root@asa201:/home/vastag/k8s/nfs/nfs# k get pvc
NAME   STATUS  VOLUME                   CAPACITY  ACCESS MODES  STORAGECLASS  AGE
my-pvc  Bound  pvc-8b8a1b82-0c0a-412c-a2d6-9592152d6b67  10Gi    RWX      nfs-csi    3m45s

root@asa201:/home/vastag/k8s/nfs/nfs# k get sc
NAME   PROVISIONER   RECLAIMPOLICY  VOLUMEBINDINGMODE  ALLOWVOLUMEEXPANSION  AGE
nfs-csi  nfs.csi.k8s.io  Delete     Immediate      false         7m30s


root@asa201:/home/vastag/k8s/nfs/nfs# k get pv
NAME                    CAPACITY  ACCESS MODES  RECLAIM POLICY  STATUS  CLAIM      STORAGECLASS  REASON  AGE
pvc-8b8a1b82-0c0a-412c-a2d6-9592152d6b67  10Gi    RWX      Delete      Bound  default/my-pvc  nfs-csi         3m42s
root@asa201:/home/vastag/k8s/nfs/nfs# k get pvc
NAME   STATUS  VOLUME                   CAPACITY  ACCESS MODES  STORAGECLASS  AGE
my-pvc  Bound  pvc-8b8a1b82-0c0a-412c-a2d6-9592152d6b67  10Gi    RWX      nfs-csi    3m45s

Készitsümk egy podot az nfs megosztás kipróbálásához, fiof.yaml néven és futtassuk le:

kubectl apply -f fiof.yaml

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: fiof
spec:
 selector:
  matchLabels:
   name: fiof
 replicas: 1
 strategy:
  type: Recreate
  rollingUpdate: null
 template:
  metadata:
   labels:
    name: fiof
  spec:
   containers:
   - name: perfrunnerf
    image: openebs/tests-fio
    command: ["/bin/bash"]
    args: ["-c", "while true ;do sleep 50; done"]
    volumeMounts:
    - mountPath: /datadir_nfs
     name: fio-vol
   volumes:
   - name: fio-vol
    persistentVolumeClaim:
     claimName: my-pvc
kubectl apply -f fio.yaml

Elindult a fiof pod , lépjünk be a podba:

root@asa201:/# k get pod
NAME          READY  STATUS  RESTARTS  AGE
fiof-6ddf7c8d7f-7kglj  1/1   Running  0     6m2s

##  Belépés a konténerbe 

root@asa201:/# kubectl exec -it fiof-6ddf7c8d7f-7kglj  -- /bin/bash

##  A komténer könyvtárai az nfs_datadir_nfs könyvtárral

root@fiof-6ddf7c8d7f-7kglj:/# ls -la
total 88
drwxr-xr-x  1 root  root  4096 Mar 13 21:06 .
drwxr-xr-x  1 root  root  4096 Mar 13 21:06 ..
drwxr-xr-x  2 root  root  4096 Feb 12 2020 bin
drwxr-xr-x  2 root  root  4096 Apr 12 2016 boot
drwxr-xr-x  2 nobody nogroup 4096 Mar 13 20:37 datadir_nfs
drwxr-xr-x  5 root  root   360 Mar 13 21:06 dev
drwxr-xr-x  1 root  root  4096 Mar 8 2020 etc
-rwxrwxr-x  1 root  root  6230 Mar 8 2020 fio_runner.sh
drwxr-xr-x  2 root  root  4096 Apr 12 2016 home
drwxr-xr-x  1 root  root  4096 Sep 13 2015 lib
drwxr-xr-x  2 root  root  4096 Feb 12 2020 lib64
drwxr-xr-x  2 root  root  4096 Feb 12 2020 media
drwxr-xr-x  2 root  root  4096 Feb 12 2020 mnt
drwxr-xr-x  2 root  root  4096 Feb 12 2020 opt
dr-xr-xr-x 197 root  root    0 Mar 13 21:06 proc
drwx------  1 root  root  4096 Mar 13 21:07 root
drwxr-xr-x  1 root  root  4096 Mar 13 21:06 run
drwxr-xr-x  1 root  root  4096 Feb 21 2020 sbin
drwxr-xr-x  2 root  root  4096 Feb 12 2020 srv
dr-xr-xr-x 13 root  root    0 Mar 13 21:05 sys
drwxr-xr-x  3 root  root  4096 Mar 8 2020 templates
drwxrwxrwt  1 root  root  4096 Mar 8 2020 tmp
drwxr-xr-x  1 root  root  4096 Feb 12 2020 usr
drwxr-xr-x  1 root  root  4096 Feb 12 2020 var

## A felcsatolt datadir_nfs könyvtár:

root@fiof-6ddf7c8d7f-7kglj:/# cd datadir_nfs/
root@fiof-6ddf7c8d7f-7kglj:/datadir_nfs# df -h
Filesystem                            Size Used Avail Use% Mounted on
overlay                              30G 9.2G  19G 33% /
tmpfs                               64M   0  64M  0% /dev
192.168.1.204:/srv/nfs/pvc-8b8a1b82-0c0a-412c-a2d6-9592152d6b67  25G  13G  11G 57% /datadir_nfs
/dev/sda2                             30G 9.2G  19G 33% /etc/hosts
shm                                64M   0  64M  0% /dev/shm
tmpfs                              7.7G  12K 7.7G  1% /run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount
tmpfs                              3.9G   0 3.9G  0% /proc/acpi
tmpfs                              3.9G   0 3.9G  0% /proc/scsi
tmpfs                              3.9G   0 3.9G  0% /sys/firmware

Futtassunk egy fiót, egész jó, 459 MB/sec, de vm-en belül vagyunk, valósi, fizikai gigabites hálózaton nem lesz ennyi:

root@fiof-6ddf7c8d7f-7kglj:/datadir_nfs# fio --name=ssdtest --filename=testfile1 --size=100M --bs=4k --iodepth=16 --rw=randwrite |grep WRITE:
 WRITE: io=102400KB, aggrb=459192KB/s, minb=459192KB/s, maxb=459192KB/s, mint=223msec, maxt=223msec

root@fiof-6ddf7c8d7f-7kglj:/datadir_nfs# touch xtest1
root@fiof-6ddf7c8d7f-7kglj:/datadir_nfs# touch xtest2
root@fiof-6ddf7c8d7f-7kglj:/datadir_nfs# ls -la
total 102408
drwxr-xr-x 2 nobody nogroup   4096 Mar 13 21:38 .
drwxr-xr-x 1 root  root     4096 Mar 13 21:06 ..
-rw-r--r-- 1 nobody nogroup 104857600 Mar 13 21:31 testfile1
-rw-r--r-- 1 nobody nogroup     0 Mar 13 21:38 xtest1
-rw-r--r-- 1 nobody nogroup     0 Mar 13 21:38 xtest2
root@fiof-6ddf7c8d7f-7kglj:/datadir_nfs# exit
exit
root@asa201:/#
root@asa201:/home/vastag/k8s/nfs/nfs#
root@asa201:/home/vastag/k8s/nfs/nfs# k delete -f fiof.yaml
deployment.apps "fiof" deleted

## töröltük a podot, de apod által a datadir_nfs könyvrárában létrehozott fájlokat nem, az nfs szerveren (asa204) ott maradtak a létrehozott fájlok:

root@asa204:/srv/nfs/pvc-8b8a1b82-0c0a-412c-a2d6-9592152d6b67# la -la
total 102408
drwxr-xr-x 2 nobody nogroup   4096 márc 13 21:38 .
drwxrwxrwx 3 nobody nogroup   4096 márc 13 21:40 ..
-rw-r--r-- 1 nobody nogroup 104857600 márc 13 21:31 testfile1
-rw-r--r-- 1 nobody nogroup     0 márc 13 21:38 xtest1
-rw-r--r-- 1 nobody nogroup     0 márc 13 21:38 xtest2
root@asa204:/srv/nfs/pvc-8b8a1b82-0c0a-412c-a2d6-9592152d6b67#Tags