Kubernetes Ingress Controller

A „hivatalos” Kubernetes vezérlő. A közösség fejleszti. Ahogy a névből sejthető, az Nginx webszerveren alapul.
Két népszerű Kubernetes Ingress vezérlő is használ NGINX-et – mindkettő nyílt forráskódú, és a GitHubon található. Az egyiket a Kubernetes nyílt forráskódú közösség ( kubernetes/ingress-nginx a GitHubon), a másikat pedig az NGINX, Inc. ( nginxinc/kubernetes-ingress a GitHubon).

Az eltérések a verziók között: https://gist.github.com/grigorkh/f8e4fd73e99f0fde06a51e2ed7c2156c

Egy fürtön belül tetszőleges számú belépésvezérlő telepíthető. Belépés létrehozásakor minden bemenetet meg kell jelölni a megfelelő ingress.class– szal hogy jelezzük, melyik bemeneti vezérlőt kell majd használni, ha egynél több is létezik a fürtben.

Ha nem adunk meg osztályt, akkor a felhőszolgáltató alapértelmezett bemeneti vezérlőt használja.

A “hivatalos” kubernetes ingress telepítés Helm segítségével:

# addon kikapcsolása, helm bekapcsolása
microk8s disable ingress
microk8s enable helm 
microk8s enable helm3
microk8s status

# Nginx Ingress Controller legújabb stabil kiadása, kicsomagolása, installálása

controller_tag=$(curl -s https://api.github.com/repos/kubernetes/ingress-nginx/releases/latest | grep tag_name | cut -d '"' -f 4)

wget https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/archive/refs/tags/${controller_tag}.tar.gz

tar xvf ${controller_tag}.tar.gz

cd ingress-nginx-${controller_tag}
cd charts/ingress-nginx/


# új namespace az nginx-hez
kubectl create namespace ingress-nginx

#telepítés:
microk8s helm install -n ingress-nginx ingress-nginx -f values.yaml .

# ellenörzés, ha kész a helm
kubectl get all -n ingress-nginx
kubectl get pods -n ingress-nginx

# a napló megtekintése:
kubectl -n ingress-nginx logs deploy/ingress-nginx-controller

# 3 node-unk van fusson 1 helyett 3 példányban:
cd ingress-nginx-helm-chart-4.6.0/charts/ingress-nginx
cp values.yaml values.yaml.bak


$ nano values.yaml 
# a replacaCount értékét irjuk át 3-ra
# controller:
# replicaCount: 3

# listázás
$ kubectl -n ingress-nginx get deploy
$ kubectl get nodes

# jöhet az upgrade: 
$ microk8s helm upgrade -n ingress-nginx ingress-nginx -f values.yaml .

$ kubectl -n ingress-nginx get deploy
$ kubectl get all -n ingres-nginx

# uninstall, ha mégsem kell :
$ helm -n ingress-nginx uninstall ingress-nginx
release "ingress-nginx" uninstalled

Próbáljuk ki:

# metallb bekapcsolása:
microk8s enable metallb:192.168.1.20-192.168.1.29

cert_manager.yaml (letsencrypt)

apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: ClusterIssuer
metadata:
 name: lets-encrypt
 namespace: ingress-nginx
spec:
 acme:
  email: vaxxx@cxxxxel.hu
  server: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
  #server: https://acme-staging-v02.api.letsencrypt.org/directory
  privateKeySecretRef:
   # Secret resource that will be used to store the account's private key.
   name: lets-encrypt-priviate-key
  # Add a single challenge solver, HTTP01 using nginx
  solvers:
  - http01:
    ingress:
     class: public 

teszt podok és service-ek:

teszt.yaml

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: service1
 namespace: ingress-nginx
spec:
 replicas: 3
 selector:
  matchLabels:
   app: service1
 template:
  metadata:
   labels:
    app: service1
  spec:
   containers:
    - name: service1
     image: docker.io/dontrebootme/microbot:v1
     ports:
      - name: http
       containerPort: 80
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: service1
 namespace: ingress-nginx
spec:
 ports:
  - name: http
   port: 80
   protocol: TCP
   targetPort: 80
 selector:
  app: service1
 type: ClusterIP
---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: service2
 namespace: ingress-nginx
spec:
 replicas: 3
 selector:
  matchLabels:
   app: service2
 template:
  metadata:
   labels:
    app: service2
  spec:
   containers:
    - name: service2
     image: docker.io/dontrebootme/microbot:v1
     ports:
      - name: http
       containerPort: 80
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: service2
 namespace: ingress-nginx
spec:
 ports:
  - name: http
   port: 80
   protocol: TCP
   targetPort: 80
 selector:
  app: service2
 type: ClusterIP
---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: service3
 namespace: ingress-nginx
spec:
 replicas: 3
 selector:
  matchLabels:
   app: service3
 template:
  metadata:
   labels:
    app: service3
  spec:
   containers:
    - name: service3
     image: docker.io/dontrebootme/microbot:v1
     ports:
      - name: http
       containerPort: 80
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: service3
 namespace: ingress-nginx
spec:
 ports:
  - name: http
   port: 80
   protocol: TCP
   targetPort: 80
 selector:
  app: service3
 type: ClusterIP
---
kind: Pod
apiVersion: v1
metadata:
 name: apple-app
 namespace: ingress-nginx
 labels:
  app: apple
spec:
 containers:
  - name: apple-app
   image: hashicorp/http-echo
   args:
    - "-text=apple"

---
kind: Service
apiVersion: v1
metadata:
 name: apple-service
 namespace: ingress-nginx
spec:
 selector:
  app: apple
 ports:
  - port: 5678 # Default port for image

Ingress:

ingress-nginx.yaml

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
 name: ingress-nginx-controller
 namespace: ingress-nginx
 labels:
  app: ingress-nginx-controller
 annotations:
  cert-manager.io/cluster-issuer: lets-encrypt
  nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: /
  nginx.ingress.kubernetes.io/use-forwarded-headers: "true"
  nginx.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect: "false"
  nginx.ingress.kubernetes.io/force-ssl-redirect: "false" 
spec:
 ingressClassName: nginx
 tls:
 - hosts:
  - as201c.buckarooranch.hu
  secretName: as201c-buck-tls
 - hosts:
  - as202c.buckarooranch.hu
  secretName: as202c-buck-tls
 - hosts:
  - as203c.buckarooranch.hu
  secretName: as203c-buck-tls
 rules:
 - host: as201c.buckarooranch.hu
  http:
   paths:
   - pathType: Prefix
    path: "/apple"
    backend:
     service:
      name: apple-service
      port:
       number: 5678
 - host: as201c.buckarooranch.hu
  http:
   paths:
   - pathType: Prefix
    path: "/"
    backend:
     service:
      name: service1
      port:
       number: 80
 - host: as202c.buckarooranch.hu
  http:
   paths:
   - pathType: Prefix
    path: "/"
    backend:
     service:
      name: service2
      port:
       number: 80
 - host: as203c.buckarooranch.hu
  http:
   paths:
   - pathType: Prefix
    path: "/"
    backend:
     service:
      name: service3
      port:
       number: 80 

# yaml-ok futtatása:
microk8s.kibernetes apply -f cert-manager.yaml
microk8s.kibernetes apply -f teszt.yaml
microk8s.kibernetes apply -f ingress-nginx.yaml
## az elkészült ingres loadbalance ip-vel: 192.168.1.20

$ microk8s kubectl get ingress -A
NAMESPACE    NAME            CLASS  HOSTS                                         ADDRESS    PORTS   AGE
ingress-nginx  ingress-nginx-controller  nginx  as201c.buckarooranch.hu,as201c.buckarooranch.hu,as202c.buckarooranch.hu + 1 more...  192.168.1.20  80, 443  47h

# a podok és servicek az ingress-nginx namespace-ben:
root@asa201:/home# k get all -n ingress-nginx
NAME                      READY  STATUS  RESTARTS   AGE
pod/service1-7fd97cf458-gmkd4          1/1   Running  1 (45h ago)  46h
pod/service2-b77f9c95b-tbct4          1/1   Running  1 (44h ago)  45h
pod/service3-6f5d67b678-g6m4g          1/1   Running  1 (45h ago)  45h
pod/service3-6f5d67b678-7d2b9          1/1   Running  1 (44h ago)  45h
pod/apple-app                  1/1   Running  1 (44h ago)  46h
pod/service1-7fd97cf458-wkbc2          1/1   Running  1 (44h ago)  46h
pod/service1-7fd97cf458-fnbqx          1/1   Running  1 (44h ago)  46h
pod/service2-b77f9c95b-tv5t2          1/1   Running  1 (44h ago)  45h
pod/service3-6f5d67b678-b8b77          1/1   Running  1 (44h ago)  45h
pod/service2-b77f9c95b-m46xb          1/1   Running  1 (45h ago)  45h
pod/ingress-nginx-controller-5c6fd54c59-fdvzd  1/1   Running  1 (45h ago)  47h
pod/ingress-nginx-controller-5c6fd54c59-btwqr  1/1   Running  0       44h
pod/ingress-nginx-controller-5c6fd54c59-5bh72  1/1   Running  0       44h

NAME                     TYPE      CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP  PORT(S)           AGE
service/ingress-nginx-controller-admission  ClusterIP   10.152.183.58  <none>     443/TCP           47h
service/ingress-nginx-controller       LoadBalancer  10.152.183.154  192.168.1.20  80:32149/TCP,443:31968/TCP  47h
service/apple-service            ClusterIP   10.152.183.242  <none>     5678/TCP           46h
service/service1               ClusterIP   10.152.183.22  <none>     80/TCP            46h
service/service2               ClusterIP   10.152.183.198  <none>     80/TCP            45h
service/service3               ClusterIP   10.152.183.222  <none>     80/TCP            45h

NAME                    READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE
deployment.apps/service1          3/3   3      3      46h
deployment.apps/service2          3/3   3      3      45h
deployment.apps/service3          3/3   3      3      45h
deployment.apps/ingress-nginx-controller  3/3   3      3      47h

NAME                         DESIRED  CURRENT  READY  AGE
replicaset.apps/service1-7fd97cf458          3     3     3    46h
replicaset.apps/service2-b77f9c95b          3     3     3    45h
replicaset.apps/service3-6f5d67b678          3     3     3    45h
replicaset.apps/ingress-nginx-controller-5c6fd54c59  3     3     3    47h
root@asa201:/home# 

Próbálhatjuk az oldalakat, a böngésző frissitésekor más-más pod fog válaszolni:

http(s)://as201c.buckarooranch.hu
http(s)://as202c.buckarooranch.hu
http(s)://as203c.buckarooranch.hu
http(s)://as201c.buckarooranch.hu/apple

A https átirányitás letiltott, a https és a http is működik. Az átirányitás tiltása:
nginx.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect: “false”
nginx.ingress.kubernetes.io/force-ssl-redirect: “false”

teszt curl-lel:

root@asa201:/home# curl -v http://as201c.buckarooranch.hu
*  Trying 1XX.2XX.XXX.10:80...
* Connected to as201c.buckarooranch.hu (1XX.2XX.XXX.10) port 80 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: as201c.buckarooranch.hu
> User-Agent: curl/7.81.0
> Accept: */*
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Tue, 28 Mar 2023 20:19:20 GMT
< Content-Type: text/html
< Content-Length: 351
< Connection: keep-alive
< Last-Modified: Sun, 26 Mar 2023 23:14:54 GMT
< ETag: "6420dee-15f"
< Accept-Ranges: bytes
<
<!DOCTYPE html>
<html>
 <style type="text/css">
  .centered
   {
   text-align:center;
   margin-top:0px;
   margin-bottom:0px;
   padding:0px;
   }
 </style>
 <body>
  <p class="centered"><img src="microbot.png" alt="microbot"/></p>
  <p class="centered">Container hostname: service1-7fd97cf458-fnbqx</p>
 </body>
</html>

root@asa201:/home#

Az nginx naplóban látható a service1, service2, service3 kiszolgálása: [ingress-nginx-service1/2/3-80]

$ kubectl -n ingress-nginx logs deploy/ingress-nginx-controller

192.168.1.201 - - [28/Mar/2023:20:40:15 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 351 "-" "curl/7.81.0" 87 0.004 [ingress-nginx-service1-80] [] 10.1.151.79:80 351 0.003 200 250f926be7c3fb682f6dd2b3588dad11
192.168.1.201 - - [28/Mar/2023:20:40:22 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 351 "-" "curl/7.81.0" 87 0.002 [ingress-nginx-service3-80] [] 10.1.121.144:80 351 0.003 200 d0c80dd9bae966263a7b104a87828751
192.168.1.201 - - [28/Mar/2023:20:40:55 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 351 "-" "curl/7.81.0" 87 0.003 [ingress-nginx-service3-80] [] 10.1.151.82:80 351 0.004 200 9b87decf07839bc13871b605db8745b5
root@asa201:/home#

Tags